Usługi

Czynności

W Kancelarii notariusz dokonuje czynności notarialnych, to jest czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Na odmowę dokonania czynności notarialnej osoba zainteresowana może wnieść, w terminie tygodnia, zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem notariusza, który jest obowiązany ustosunkować się do zażalenia w terminie tygodnia i wraz z zażaleniem przedstawić swoje stanowisko sądowi.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. Sporządza akty notarialne, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron, które mogą obejmować:
  • Umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy przenoszące własność nieruchomości, umowy majątkowe małżeńskie, umowy ustanowienia służebności osobistych i gruntowych, umowy przedwstępne, umowy warunkowe (zawarte pod warunkiem), umowy zamiany,
  • Umowę spółki prawa cywilnego, umowy spółek prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej),
  • Umowy dotyczące spadku (dział spadku, zbycie spadku, zbycie udziału w spadku), umowy zniesienia współwłasności, umowy o podział majątku wspólnego małżonków, testamenty zwykłe,
 2. Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  zastępują one sądowe postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, z tym, że nie można jednak sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych, tj. testamentu ustnego (jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo, jeżeli - wskutek szczególnych okoliczności - zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione). Rejestr aktów poświadczenia dziedziczenia znajduje się na stronie Krajowej Rady Notarialnej http://www.rejestry.net.pl
 3. Sporządza poświadczenia, własnoręczności podpisu, zgodności odpisu z okazanym dokumentem, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.
 4. Doręcza oświadczenia na żądanie strony, które mogą mieć skutki prawne, wskazanej przez stronę stronie przeciwnej,
 5. Spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych,
 6. Sporządza protesty weksli i czeków,
 7. Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 8. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.

  Wypis ma moc prawną oryginału. Wypisy aktu notarialnego wydaje się stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym (np. spadkobiercom). Za zgodą stron czynności notarialnej lub na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy wypis aktu notarialnego może być wydany także innym osobom. Informacje pisemne i inne dokumenty wydaje się osobom, na których żądanie zostały dokonane czynności notarialne; jeżeli z treści stosunku prawnego to wynika, wydaje się je stronie, której czynność notarialna dotyczy.

 9. Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 10. Wykonuje inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz może dokonywać czynności notarialnych poza kancelarią notarialną.

Ostatnia modyfikacja strony 25.03.2015 11:56:49.

Orzeł - Godło Polski

Jarosław Niesobski Notariusz

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 9:00 - 18:00

Adres

ul. Obroncow Bydgoszczy nr 12 lok. 1
85-054 Bydgoszcz

Tel: +48 52 360 72 90
Tel: +48 52 360 72 92
Tel: +48 609 754 654

Fax: +48 52 360 72 91
email: notariusz@niesobski.pl

Dane rejestrowe

NIP: 5541045809
REGON: 092920460